Kako izgleda Hrvatska svedena na 100 ljudi?Život suvremenog čovjeka određen je socijalnim i ekonomskim odnosima unutar dvije sfere koje nazivamo zajednica i društvo. Pod zajednicom smatramo njegovu obitelj, prijatelje, susjedstvo i općenito konkretne osobe s kojima je osoba u svakodnevnoj interakciji. Društvo je puno širi pojam koji obuhvaća krajnju socijalnu strukturu unutar koje osoba živi – u našem slučaju to je hrvatsko društvo. Osoba će se o situaciji u svojoj zajednici informirati promatranjem, razgovorom i tračom. Ukoliko se osoba pak želi informirati u kakvoj se situaciji nalazi hrvatsko društvo, ona će to jedino moći učiniti pomoću statističkih podataka koji sumiraju podatke o 4 200 000 ljudi, koliko ih broji hrvatsko društvo. Problem koji se javlja je u tome što su ljudi biološki ograničeni na način da im podaci izraženi u stotinama tisuća nisu intuitivno razumljivi. Čovjek je biće zajednice, i zajednica je jedina socijalna struktura koju čovjek istinski razumije (vidi Danbarov broj). Smisao ove vizualizacije jest ukupno hrvatsko društvo svesti na zajednicu koja broji 100 ljudi. Dakle, svesti statistiku na mjeru čovjeka, u nadi da će se čitatelj na taj način bolje informirati o situaciji u društvu u kojemu živi. Glavna podjela društva će se temeljiti na statističkim podacima iz posljednjeg popisa stanovništva koje govore o tome što je svakom pojedincu glavna svakodnevna aktivnost, to jest o njegovom položaju unutar društva.

Tabla 1 Tabla 1 Tabla 1 Tabla 1

UMIROVLJENICI: Izvor podataka je tablica 18 u kojoj se nalazi kategorija “Ekonomski neaktivni” unutar koje se nalazi podkategorija “Umirovljenici”.

NEZAPOSLENI KOJI TRAŽE POSAO: Izvor podataka je tablica 18 u kojoj se nalazi kategorija “Nezaposleni”. Definicija nezaposlene osobe je osoba koja u razdoblju od 25. – 31. ožujka 2011. (referentno razdoblje za popisa stanovništva 2011.) nije obavljala nikakav posao za novac ili plaćanje u naturi te je u posljednja četiri tjedna aktivno tražila posao. Također, osoba mora biti sprema početi obavljati ponuđeni posao unutar dva tjedna. U stripu sam izdvojio kategoriju NEZAPOSLENI KOJI TRAŽE SVOJ PRVI POSAO u kojoj se nalaze osobe koje nikada nisu radile te su u referentnom razdoblju tražile svoje prvo zaposlenje.

NE TRAŽE POSAO: Izvor podataka je tablica 18 u kojoj se nalazi kategorija “Ekonomski neaktivni”, u kojoj se nalazi podkategorija “Ostale neaktivne osobe”. Kategorija “Ostale neaktivne osobe” se u statistici koristi za smještanje svih osoba koje po pitanju trenutačne aktivnosti ne spadaju niti u jednu od ponuđenih kategorija: zaposleni, nezaposleni, umirovljenici, osobe koje se bave obavezama u kućanstvu, studenti, učenici i djeca koja ne idu u školu. Kod popisa iz 1991. u kategoriju “Ostale neaktivne osobe“ spada 119 000 stanovnika, dok se kod popisa iz 2001. u toj kategoriji nalazi 111 000 stanovnika, s time da za taj popis imamo podatak da se unutar kategorije “Ostale neaktivne osobe“ nalazi i podkategorija “Nesposobni za rad“ u kojoj se nalazi 58 000 osoba. Dakle, u prošlosti su se u toj kategoriji većinom nalazile osobe koje su trajno ili privremeno nesposobne za rad, kao i razni specifični slučajevi poput vojnih ročnika ili zatvorske populacije. Budući da se kod popisa 2011. u kategoriji “Ostale neaktivne osobe“ nalazi čak 229 000 stanovnika, možemo zaključiti da se kod zadnjeg popisa stanovništva u ovoj kategoriji u najvećem broju nalaze one osobe koje ne traže posao prvenstveno zbog toga jer je potraga za poslom zbog teške gospodarske situacije uzaludna, a ne zbog toga što zbog privatnih razloga nisu u mogućnosti biti radno aktivni. To je razlog zbog čega sam u stripu kategoriju “Ostale neaktivne osobe” preimenovao u kategoriju “Ne traže posao”, te sam ih smjestio u isti kadar sa kategorijom “Nezaposleni”.

BAVI SE OBAVEZAMA U KUĆANSTVU: Izvor podataka je tablica 18 u kojoj se nalazi kategorija “Ekonomski neaktivni” u kojoj se nalazi podkategorija “Osobe koje se bave obavezama u kućanstvu”. U tu kategoriju spadaju sve osobe koje u vrijeme Popisa nisu obavljale nikakav posao radi zarade i koje su isključivo ili najveći dio vremena provodile u obavljanju kućanskih poslova za potrebe vlastitog kućanstva, kao što su pospremanje stana, pripremanje hrane ili odgoj djece. Slično kao i kod prethodnog slučaja s kategorijom “Ostale neaktivne osobe”, prilikom izrade stripa kategoriju “Osobe koje se bave obavezama u kućanstvu” smjestio sam pored kategorije “Nezaposleni” budući da se može pretpostaviti da se značajan dio osoba odabrao baviti kućanskim poslovima ponajprije zbog nemogućnosti pronalaska posla.

BROJ DJECE 0-7 GODINA KOJA JOŠ NE IDU U ŠKOLU: Podatak je izračunat pomoću tablica 1 u kojoj se nalazi stanovništvo prema pojedinačnim godinama i tablice 2 iz SI 1582 u kojoj se nalaze podaci o pohađanju škole prema godinama.

BROJ OSNOVNOŠKOLACA I SREDNJOŠKOLACA: Izvor podataka je tablica 2 iz SI 1582 kojoj se nalaze podaci o pohađanju škole prema godinama.

BROJ STUDENATA KOJIMA JE PRIMARNA AKTIVNOST STUDIRANJE: Podatak je izračunat tako da je od kategorije “učenici ili studenti” iz tablice 18 oduzet broj srednjoškolaca koji imaju 15 ili više godina iz tablice 2 iz SI 1582 u kojoj se nalaze nalaze podaci o pohađanju škole prema godinama. Podatak je također uspoređen sa podacima o broju upisanih studenata na hrvatskim visokim učilištima u akademskoj godini 2010./11. koji se mogu naći na mojoj prethodnoj vizualizaciji.

ZAPOSLENI: Izvor podataka je tablica 22 u kojoj se nalazi podjela svih zaposlenih osoba prema djelatnostima. Definicija zaposlene osobe je osoba koja je u referentnom tjednu obavljala bilo kakav posao za plaću u novcu ili naturi. To su svi zaposlenici, samozaposlene osobe i članovi obitelji koji pomažu u poslovnom subjektu u vlasništvu člana obitelji ili u nekome drugom obliku obiteljske privređivačke djelatnosti te osobe koje su radile za naknadu prema ugovoru o djelu, autorskom ugovoru, na temelju drugoga ugovornog odnosa ili za neposredno plaćanje u novcu ili naturi. Zaposleni su i svi zaposlenici ili samozaposlene osobe koje su u referentnom tjednu trenutačno bile odsutne s posla, a vratit će se na rad kod istog poslodavca ili na istu aktivnost nakon prestanka razloga za odsutnost. U stripu sam radi preglednosti određenim kategorijama djelatnostima skratio pune nazive te se isti mogu pronaći u tablici 22. Djelatnosti “Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija” i “Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša” su u stripu spojene u jednu djelatnost naziva OSPKRBA VODOM/ELEK. ENERGIJOM, GOSPODARANJE OTPADOM budući da svaka pojedinačno ima premalen broj zaposlenih za potrebe vizualizacije ukupnog stanovništva na sto ljudi. Neke djelatnosti su imale premalen broj zaposlenih te se nisu mogle logično spojiti u jednu djelatnost pa su stoga izostavljene iz stripa. Te djelatnosti su: Rudarstvo i vađenje (8 000 zaposlenih), Poslovanje nekretninama (5 000 zaposlenih), Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe (2 000 zaposlenih), Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela (600 zaposlenih) i Nepoznato (4 000 zaposlenih).